Oblicza różnorodności

„Oblicza różnorodności” to kilkuletni cykl działań (2013-2017) w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, będący częścią programu edukacji dorosłych. Cykl dawał możliwość zdobycia wiedzy o różnorodności kulturowej, etnicznej, religijnej i społecznej, tworzył przestrzeń do refleksji nad uprzedzeniami i stereotypami oraz budowania platformy dialogu międzykulturowego. W jego ramach organizowane były wydarzenia dotyczące różnych aspektów międzykulturowości, działania antydyskryminacyjne, rezydencje artystyczne,  programy dostosowane do potrzeb osób z różnymi typami niepełnosprawności, w tym m.in. warsztaty twórcze (fotograficzne, performatywne, muzyczne, animacyjne itp.), interdyscyplinarne cykle edukacyjne, spotkania, dyskusje, działania w przestrzeni miejskiej, wystawy. Działania skierowane były zarówno do osób indywidualnych, studentów/ek, społeczności lokalnej Warszawy i Muranowa, jak i do aktywistów/ek, pracowników/czek instytucji i organizacji kultury, artystów/ek, włączając też grupy zagrożone wykluczeniem – osoby z niepełnosprawnościami, mniejszości, migrantów/ki. Ważnym założeniem projektu była jego partycypacyjność; wiele z inicjatyw było tworzonych  we współpracy z uczestni(cz)kami wydarzeń, przedstawiciel(k)ami grup mniejszościowych, lokalną społecznością. Od 2016 roku w ramach projektu organizowane były długoterminowe cykle edukacyjne, podczas których uczestnicy/czki zgłębiali takie tematy jak kryzys uchodźczy, dialog międzyreligijny, historia stosunków między Polakami, Żydami a Ukraińcami czy historia Zagłady Romów. 

W ramach „Oblicz różnorodności” odbyło się ponad 340 działań, w których wzięło udział około 40 tys. uczestników i uczestniczek. Działania otwarte dla szerokiej publiczności szły w parze z inicjatywami opartymi na kameralnych grupowych procesach, bliskich spotkaniach. Poprzez różnorodne działania zachęcaliśmy do odnajdywania historycznych analogii w dzisiejszym świecie, krytycznego obserwowania rzeczywistości, rozwoju kompetencji międzykulturowych, działania na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem, czerpania z różnorodności.

Od 2013 roku, kiedy rozpoczynaliśmy cykl, sytuacja w Polsce, Europie i na świecie mocno się zagęściła. Potrzeba konsekwentnie prowadzonej, globalnej i lokalnej edukacji na rzecz różnorodności, zwalczania dyskryminacji i mowy nienawiści, z każdym kolejnym rokiem, w obliczu nastrojów społecznych, okazuje się stale rosnąć.

Na niniejszej platformie prezentujemy fragmenty zrealizowanych w ramach „Oblicz różnorodności” inicjatyw, opisujemy rozwijane kierunki, udostępniamy materiały audio, foto, video. Zapraszamy do korzystania. 

Wszystkim dotychczasowym uczestnikom, uczestniczkom, współtwórcom i współtwórczyniom „Oblicz różnorodności” oraz norweskiemu partnerowi, European Wergeland Centre, serdecznie dziękujemy. 

Do zobaczenia przy kolejnych inicjatywach.
Zespół „Oblicz różnorodności” 

Spot o „Obliczach różnorodności”:

Film o „Obliczach różnorodności”: